Yeni Dernek Üyesi Olmak İçin

Başvuru formunuzun çıktısını doldurduktan sonra, üyelik ödeme dekontu ve 4 adet fotoğrafınız ile birlikte Galatasaraylılar Derneği'ne ulaştırmanızı rica ederiz.

 

 

 

 

Tüzük ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

 

 

BÖLÜM II

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 7- ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ:

Derneğe üye olabilmek için;

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Galatasaray Lisesi’nde en az bir yıl okumuş olmak ve durumu belgelemek,

Dernekler Kanunu hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak gereklidir.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Sicil Kurulu’na verirler. Üyelik beyannamelerinde en az beş (5) yıllık iki üyenin, adayı önermeleri zorunludur. Üyelik beyannameleri onbeş (15) gün süre ile Dernek Lokalinde ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlarla ilgili Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. Onbeş günlük süre sonunda, adaylar hakkında itiraz edilmediği veya itiraz Sicil Kurulu´nca reddedildiği takdirde, Sicil Kurulu durumu görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulu’nca verilir. Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulu’nca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulu’nun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu’nca reddolunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu’nun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ilk Genel Kurul’da görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvuruların, Genel Kurul’un vereceği karar kesindir. Üyeliğe reddedilen aday aradan iki yıl geçmedikçe yeniden başvuruda bulunamaz. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak duyurulur. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirlenmiş kayıt ücreti ve o yılın aidatının ödenmesi ile başlar.